دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   استکی

پست الکترونیکی : a-estaki@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پزشکی-بیومکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیومکانیک

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1375/07/01

علی استکی

علی استکی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

^